CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

CÔNG ĐOẠN TẠO PHÔI SÁP

 

Đây là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình đúc lostwax . 

Mỗi phôi sáp là một sản phẩm , để vật đúc được đồng điều về chất lượng đòi hỏi công đoạn này phải đạt được yêu cầu kỷ thuật cao

Hình ảnh tạo sáp trên máy Ép sáp PLC :

Hình ảnh kiểm tra và hoàn thiện sáp

CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP
CÔNG ĐOẠN TẠO MẪU SÁP

Tin Khác